Gửi tin nhắn
Trung Quốc Cermet Turn Chèn nhà sản xuất

Công cụ CNC vật liệu nâng cao

  • Cermet Turn Chèn
  • Chèn CNC
  • Chèn phay CNC
  • Chèn rãnh CNC

Được Cermet Turn Chèn & Chèn CNC Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

Giới thiệu

Nhà nghiên cứu và phát triển vật liệu Cermet lớn nhất và chuyên nghiệp nhất tại Trung Quốc, tập trung vào Cermet trong hơn 25 năm

Lịch sử

</p> </div> </div> <div class="ecer-team-item"> <a title="Chengdu Metcera Advanced Materials Co.,ltd" href="/aboutus.html#service"> <h2 class=""><i class="iconfont icon-gouhao"></i> <span>Dịch vụ</span> </h2> </a> <div class="icon_box_text"> <p style="padding-left: 43px;">Metcera cung cấp tất cả các dòng sản phẩm Cermet, thanh, phôi và các sản phẩm tùy chỉnh với hiệu suất tương đương như các loại gốm kim loại khác.</p> </div> </div> <div class="ecer-team-item"> <a title="Chengdu Metcera Advanced Materials Co.,ltd" href="/aboutus.html#team"> <h2 class=""><i class="iconfont icon-tuandui"></i> <span>đội của chúng tôi</span> </h2> </a> <div class="icon_box_text"> <p style="padding-left: 43px;">Chúng tôi có đội ngũ R & D tốt nhất tại Cermet materaisl tại Trung Quốc cùng với một quản lý chuyên nghiệp, công nhân lành nghề</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- 团队介绍-文字模板e --> <!-- 团队介绍-图文模板s --> <div class="lb_index_team_image_003"> <div class="ecer-team-media"> <div class="ecer-team-wrap"> <div class="ecer-team-ul"> <div class="ecer-team-item" onclick="onClickVideo('https://vodcdn.ecerimg.com/videos/encoder/1202202/8374e3764975ffc3b8ba33e0fd7ed3d5/playlist.m3u8','/video/youtube.html')"> <div class="aligncenter"> <img class="xf" src="/photo/cd25550420-chengdu_metcera_advanced_materials_co_ltd.jpg" alt="Chengdu Metcera Advanced Materials Co.,ltd" /> </div> <div class="play"> <div class="loader-inner ball-clip-rotate"> <div></div> </div> <div class="svg"> <img src="/images/ecer_video_play.png" alt=""> </div> </div> <div class="cmsmasters_heading h4">Công ty chúng tôi</div> <div class="cmsmasters_text"> <p style="text-align: center;">Cổng chính</p> </div> </div> <div class="ecer-team-item"> <div class="aligncenter"> <img class="xf" src="/photo/cd25550518-.jpg" alt="" /> </div> <div class="cmsmasters_heading h4">Văn phòng</div> <div class="cmsmasters_text"> <p style="text-align: center;">Tòa nhà văn phòng</p> </div> </div> <div class="ecer-team-item"> <div class="aligncenter"> <img class="xf" src="/photo/cd41984707-.jpg" alt="" /> </div> <div class="cmsmasters_heading h4"></div> <div class="cmsmasters_text"> <p style="text-align: center;">Thiết bị nhà máy</p> </div> </div> <div class="ecer-team-item"> <div class="aligncenter"> <img class="xf" src="/photo/cd41884309-.jpg" alt="" /> </div> <div class="cmsmasters_heading h4"></div> <div class="cmsmasters_text"> <p style="text-align: center;">Ảnh nhóm</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- 团队介绍-图文模板e --> </div> <div class="category_99604"> <div class="category-title"> <div class="title-text"><span>Top mục</span></div> <div class="title-desc"> <p><p>Công cụ CNC vật liệu nâng cao</p></p> </div> </div> <div class="tab-container"> <ul class="tab-list hd"> <li data-sjslink="0" title="Tất cả danh mục"> <span>Tất cả danh mục</span> </li> <li data-sjslink="377259" title="Cermet Turn Chèn"> <span>Cermet Turn Chèn</span> </li> <li data-sjslink="380509" title="Chèn CNC"> <span>Chèn CNC</span> </li> <li data-sjslink="377791" title="Chèn phay CNC"> <span>Chèn phay CNC</span> </li> <li data-sjslink="377792" title="Chèn rãnh CNC"> <span>Chèn rãnh CNC</span> </li> </ul> <div class="tab-content"> <div class="bd"> <div class="tab-item"> <ul class="fn-clear"> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26214430-mc1020_cermet_turn_ch_n_v_i_ch_t_l_ng_b_m_t_ho_n_h_o_dngg150404l_c.jpg" alt="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" href="/sale-12521378-mc1020-cermet-turning-inserts-with-perfect-surface-quality-dngg150404l-c.html"> </a> <div class="links"> <a title="MC1020 Cermet Turning Inserts With Perfect Surface Quality DNGG150404L-C" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521378\",\"productName\":\"MC1020 Cermet Turn Ch\\u00e8n v\\u1edbi ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng b\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o DNGG150404L-C\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Gi\\u00e1 t\\u1ed1t nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n cho MC1020 Cermet Turn Ch\\u00e8n v\\u1edbi ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng b\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o DNGG150404L-C\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26214430-mc1020_cermet_turning_inserts_with_perfect_surface_quality_dngg150404l_c.jpg\"}")'></a> <a title="MC1020 Cermet Turning Inserts With Perfect Surface Quality DNGG150404L-C" zoom_src="/photo/pl26214430-mc1020_cermet_turning_inserts_with_perfect_surface_quality_dngg150404l_c.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" href="/sale-12521378-mc1020-cermet-turning-inserts-with-perfect-surface-quality-dngg150404l-c.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" href="/sale-12521378-mc1020-cermet-turning-inserts-with-perfect-surface-quality-dngg150404l-c.html">MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26174376-ch_n_ti_n_g_m_ticn_cermet_ch_nh_x_c_cao_ccmt09t304_1hq_ch_nh_x_c_cao.jpg" alt="Chèn tiện gốm Ticn Cermet độ chính xác cao CCMT09T304-1HQ độ chính xác cao" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn tiện gốm Ticn Cermet độ chính xác cao CCMT09T304-1HQ độ chính xác cao" href="/sale-12511321-high-precision-ticn-cermet-ceramic-turning-inserts-high-precision-ccmt09t304-1hq.html"> </a> <div class="links"> <a title="High Precision Ticn Cermet Ceramic Turning Inserts high precision CCMT09T304-1HQ" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12511321\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n ti\\u1ec7n g\\u1ed1m Ticn Cermet \\u0111\\u1ed9 ch\\u00ednh x\\u00e1c cao CCMT09T304-1HQ \\u0111\\u1ed9 ch\\u00ednh x\\u00e1c cao\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"ti\\u1ec7n ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0111\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"File not found.\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26174376-high_precision_ticn_cermet_ceramic_turning_inserts_high_precision_ccmt09t304_1hq.jpg\"}")'></a> <a title="High Precision Ticn Cermet Ceramic Turning Inserts high precision CCMT09T304-1HQ" zoom_src="/photo/pl26174376-high_precision_ticn_cermet_ceramic_turning_inserts_high_precision_ccmt09t304_1hq.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn tiện gốm Ticn Cermet độ chính xác cao CCMT09T304-1HQ độ chính xác cao" href="/sale-12511321-high-precision-ticn-cermet-ceramic-turning-inserts-high-precision-ccmt09t304-1hq.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn tiện gốm Ticn Cermet độ chính xác cao CCMT09T304-1HQ độ chính xác cao" href="/sale-12511321-high-precision-ticn-cermet-ceramic-turning-inserts-high-precision-ccmt09t304-1hq.html">Chèn tiện gốm Ticn Cermet độ chính xác cao CCMT09T304-1HQ độ chính xác cao</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26215715-ch_n_cnc_chuy_n_nghi_p_kh_n_ng_ch_ng_m_i_m_n_tuy_t_v_i_dnmg150404_fq.jpg" alt="Chèn CNC chuyên nghiệp Khả năng chống mài mòn tuyệt vời DNMG150404-FQ" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn CNC chuyên nghiệp Khả năng chống mài mòn tuyệt vời DNMG150404-FQ" href="/sale-12521781-professional-cnc-turning-inserts-excellent-wear-resistance-dnmg150404-fq.html"> </a> <div class="links"> <a title="Professional CNC Turning Inserts Excellent Wear Resistance DNMG150404-FQ" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521781\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n CNC chuy\\u00ean nghi\\u1ec7p Kh\\u1ea3 n\\u0103ng ch\\u1ed1ng m\\u00e0i m\\u00f2n tuy\\u1ec7t v\\u1eddi DNMG150404-FQ\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay b\\u00ean ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng b\\u00e1o cho ch\\u00fang t\\u00f4i c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26215715-professional_cnc_turning_inserts_excellent_wear_resistance_dnmg150404_fq.jpg\"}")'></a> <a title="Professional CNC Turning Inserts Excellent Wear Resistance DNMG150404-FQ" zoom_src="/photo/pl26215715-professional_cnc_turning_inserts_excellent_wear_resistance_dnmg150404_fq.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn CNC chuyên nghiệp Khả năng chống mài mòn tuyệt vời DNMG150404-FQ" href="/sale-12521781-professional-cnc-turning-inserts-excellent-wear-resistance-dnmg150404-fq.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn CNC chuyên nghiệp Khả năng chống mài mòn tuyệt vời DNMG150404-FQ" href="/sale-12521781-professional-cnc-turning-inserts-excellent-wear-resistance-dnmg150404-fq.html">Chèn CNC chuyên nghiệp Khả năng chống mài mòn tuyệt vời DNMG150404-FQ</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26202283-hra92_5_c_ng_cermet_turn_ch_n_ch_n_d_n_nhi_t_cao_dcmt11t308_5fg.jpg" alt="HRA92.5 Độ cứng Cermet Turn Chèn Chèn Độ dẫn nhiệt cao DCMT11T308-5FG" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="HRA92.5 Độ cứng Cermet Turn Chèn Chèn Độ dẫn nhiệt cao DCMT11T308-5FG" href="/sale-12518426-hra92-5-hardness-cermet-turning-inserts-high-thermal-conductivity-dcmt11t308-5fg.html"> </a> <div class="links"> <a title="HRA92.5 Hardness Cermet Turning Inserts High Thermal Conductivity DCMT11T308-5FG" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12518426\",\"productName\":\"HRA92.5 \\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng Cermet Turn Ch\\u00e8n Ch\\u00e8n \\u0110\\u1ed9 d\\u1eabn nhi\\u1ec7t cao DCMT11T308-5FG\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"s\\u01a1n PVD\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"ti\\u1ec7n ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0111\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26202283-hra92_5_hardness_cermet_turning_inserts_high_thermal_conductivity_dcmt11t308_5fg.jpg\"}")'></a> <a title="HRA92.5 Hardness Cermet Turning Inserts High Thermal Conductivity DCMT11T308-5FG" zoom_src="/photo/pl26202283-hra92_5_hardness_cermet_turning_inserts_high_thermal_conductivity_dcmt11t308_5fg.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="HRA92.5 Độ cứng Cermet Turn Chèn Chèn Độ dẫn nhiệt cao DCMT11T308-5FG" href="/sale-12518426-hra92-5-hardness-cermet-turning-inserts-high-thermal-conductivity-dcmt11t308-5fg.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="HRA92.5 Độ cứng Cermet Turn Chèn Chèn Độ dẫn nhiệt cao DCMT11T308-5FG" href="/sale-12518426-hra92-5-hardness-cermet-turning-inserts-high-thermal-conductivity-dcmt11t308-5fg.html">HRA92.5 Độ cứng Cermet Turn Chèn Chèn Độ dẫn nhiệt cao DCMT11T308-5FG</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26191759-cermet_d_a_tr_n_ticn_c_ng_cao_ch_n_v_o_b_n_ngo_i_cnmg120408_ms.jpg" alt="Cermet dựa trên TiCN cường độ cao Chèn vào bên ngoài CNMG120408-MS" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Cermet dựa trên TiCN cường độ cao Chèn vào bên ngoài CNMG120408-MS" href="/sale-12515546-high-strength-ticn-based-cermet-turning-inserts-external-turning-cnmg120408-ms.html"> </a> <div class="links"> <a title="High Strength TiCN Based Cermet Turning Inserts External Turning CNMG120408-MS" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12515546\",\"productName\":\"Cermet d\\u1ef1a tr\\u00ean TiCN c\\u01b0\\u1eddng \\u0111\\u1ed9 cao Ch\\u00e8n v\\u00e0o b\\u00ean ngo\\u00e0i CNMG120408-MS\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"ti\\u1ec7n ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0111\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26191759-high_strength_ticn_based_cermet_turning_inserts_external_turning_cnmg120408_ms.jpg\"}")'></a> <a title="High Strength TiCN Based Cermet Turning Inserts External Turning CNMG120408-MS" zoom_src="/photo/pl26191759-high_strength_ticn_based_cermet_turning_inserts_external_turning_cnmg120408_ms.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Cermet dựa trên TiCN cường độ cao Chèn vào bên ngoài CNMG120408-MS" href="/sale-12515546-high-strength-ticn-based-cermet-turning-inserts-external-turning-cnmg120408-ms.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Cermet dựa trên TiCN cường độ cao Chèn vào bên ngoài CNMG120408-MS" href="/sale-12515546-high-strength-ticn-based-cermet-turning-inserts-external-turning-cnmg120408-ms.html">Cermet dựa trên TiCN cường độ cao Chèn vào bên ngoài CNMG120408-MS</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc25498446-ch_n_m_t_hi_u_su_t_cao_ch_n_v_ng_bi_c_th_l_p_ch_m_c_ti_u_chu_n_iso_rcmt1203.jpg" alt="Chèn mặt hiệu suất cao / Chèn vòng bi có thể lập chỉ mục Tiêu chuẩn ISO RCMT1203" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn mặt hiệu suất cao / Chèn vòng bi có thể lập chỉ mục Tiêu chuẩn ISO RCMT1203" href="/sale-12368406-high-performance-face-inserts-indexable-bearing-inserts-iso-standard-rcmt1203.html"> </a> <div class="links"> <a title="High Performance Face Inserts / Indexable Bearing Inserts ISO Standard RCMT1203" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12368406\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n m\\u1eb7t hi\\u1ec7u su\\u1ea5t cao \\/ Ch\\u00e8n v\\u00f2ng bi c\\u00f3 th\\u1ec3 l\\u1eadp ch\\u1ec9 m\\u1ee5c Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO RCMT1203\",\"productInfo\":[[\"K\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc\",\"Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"Cermet\"],[\"\\u00c1o cho\\u00e0ng\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng \\/ tr\\u00e1ng\"],[\"M\\u00e0u s\\u1eafc\",\"X\\u00e1m \\/ V\\u00e0ng \\/ Kim lo\\u1ea1i\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25498446-high_performance_face_inserts_indexable_bearing_inserts_iso_standard_rcmt1203.jpg\"}")'></a> <a title="High Performance Face Inserts / Indexable Bearing Inserts ISO Standard RCMT1203" zoom_src="/photo/pl25498446-high_performance_face_inserts_indexable_bearing_inserts_iso_standard_rcmt1203.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn mặt hiệu suất cao / Chèn vòng bi có thể lập chỉ mục Tiêu chuẩn ISO RCMT1203" href="/sale-12368406-high-performance-face-inserts-indexable-bearing-inserts-iso-standard-rcmt1203.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn mặt hiệu suất cao / Chèn vòng bi có thể lập chỉ mục Tiêu chuẩn ISO RCMT1203" href="/sale-12368406-high-performance-face-inserts-indexable-bearing-inserts-iso-standard-rcmt1203.html">Chèn mặt hiệu suất cao / Chèn vòng bi có thể lập chỉ mục Tiêu chuẩn ISO RCMT1203</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26265814-ch_n_phay_c_ch_ng_nh_n_ch_ng_n_m_n_ho_n_thi_n_th_p_seen1203aftn_4.jpg" alt="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12535388-corrosion-resistance-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-seen1203aftn-4.html"> </a> <div class="links"> <a title="Corrosion Resistance Cermet Milling Inserts For Steel Finishing SEEN1203AFTN-4" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12535388\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n phay c\\u00f3 ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn ch\\u1ed1ng \\u0103n m\\u00f2n \\u0111\\u1ec3 ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p SEEN1203AFTN-4\",\"productInfo\":[[\"K\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc\",\"Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"Cermet\"],[\"Ch\\u1ea5t li\\u1ec7u s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TiCN\"],[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"SEEN1203AFTN-4\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26265814-corrosion_resistance_cermet_milling_inserts_for_steel_finishing_seen1203aftn_4.jpg\"}")'></a> <a title="Corrosion Resistance Cermet Milling Inserts For Steel Finishing SEEN1203AFTN-4" zoom_src="/photo/pl26265814-corrosion_resistance_cermet_milling_inserts_for_steel_finishing_seen1203aftn_4.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12535388-corrosion-resistance-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-seen1203aftn-4.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12535388-corrosion-resistance-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-seen1203aftn-4.html">Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26315751-m_y_ti_n_m_y_ti_n_cnc_m_u_x_m_ch_n_ho_n_thi_n_th_p_sngg120404l_p.jpg" alt="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" href="/sale-12545838-lathe-machine-gray-cnc-turning-inserts-for-finishing-of-steel-sngg120404l-p.html"> </a> <div class="links"> <a title="Lathe Machine Gray CNC Turning Inserts For Finishing Of Steel SNGG120404L-P" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12545838\",\"productName\":\"M\\u00e1y ti\\u1ec7n M\\u00e1y ti\\u1ec7n CNC m\\u00e0u x\\u00e1m Ch\\u00e8n \\u0111\\u1ec3 ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p SNGG120404L-P\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay b\\u00ean ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26315751-lathe_machine_gray_cnc_turning_inserts_for_finishing_of_steel_sngg120404l_p.jpg\"}")'></a> <a title="Lathe Machine Gray CNC Turning Inserts For Finishing Of Steel SNGG120404L-P" zoom_src="/photo/pl26315751-lathe_machine_gray_cnc_turning_inserts_for_finishing_of_steel_sngg120404l_p.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" href="/sale-12545838-lathe-machine-gray-cnc-turning-inserts-for-finishing-of-steel-sngg120404l-p.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" href="/sale-12545838-lathe-machine-gray-cnc-turning-inserts-for-finishing-of-steel-sngg120404l-p.html">Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P</a> </h2> </li> </ul> </div> <div class="tab-item"> <ul class="fn-clear"> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26215666-cnc_cermet_turn_ch_n_dnmg150404r_l_mf_b_n_ho_n_thi_n_th_p.jpg" alt="CNC Cermet Turn Chèn Dnmg150404r / L-Mf để bán hoàn thiện thép" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="CNC Cermet Turn Chèn Dnmg150404r / L-Mf để bán hoàn thiện thép" href="/sale-12521772-cnc-cermet-turning-inserts-dnmg150404r-l-mf-for-semi-finishing-of-steel.html"> </a> <div class="links"> <a title="CNC Cermet Turning Inserts Dnmg150404r/L-Mf For Semi Finishing Of Steel" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521772\",\"productName\":\"CNC Cermet Turn Ch\\u00e8n Dnmg150404r \\/ L-Mf \\u0111\\u1ec3 b\\u00e1n ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Gi\\u00e1 t\\u1ed1t nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n cho CNC Cermet Turn Ch\\u00e8n Dnmg150404r \\/ L-Mf \\u0111\\u1ec3 b\\u00e1n ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26215666-cnc_cermet_turning_inserts_dnmg150404r_l_mf_for_semi_finishing_of_steel.jpg\"}")'></a> <a title="CNC Cermet Turning Inserts Dnmg150404r/L-Mf For Semi Finishing Of Steel" zoom_src="/photo/pl26215666-cnc_cermet_turning_inserts_dnmg150404r_l_mf_for_semi_finishing_of_steel.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="CNC Cermet Turn Chèn Dnmg150404r / L-Mf để bán hoàn thiện thép" href="/sale-12521772-cnc-cermet-turning-inserts-dnmg150404r-l-mf-for-semi-finishing-of-steel.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="CNC Cermet Turn Chèn Dnmg150404r / L-Mf để bán hoàn thiện thép" href="/sale-12521772-cnc-cermet-turning-inserts-dnmg150404r-l-mf-for-semi-finishing-of-steel.html">CNC Cermet Turn Chèn Dnmg150404r / L-Mf để bán hoàn thiện thép</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26213735-c_ng_c_ti_n_b_m_t_gia_c_ng_cermet_ch_n_cho_h_p_kim_nh_m_wnmg080408_mt.jpg" alt="Công cụ tiện bề mặt gia công Cermet Chèn cho hợp kim nhôm WNMG080408 MT" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Công cụ tiện bề mặt gia công Cermet Chèn cho hợp kim nhôm WNMG080408 MT" href="/sale-12521183-surface-machining-cermet-turning-tool-inserts-for-aluminium-alloy-wnmg080408-mt.html"> </a> <div class="links"> <a title="Surface Machining Cermet Turning Tool Inserts For Aluminium Alloy WNMG080408 MT" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521183\",\"productName\":\"C\\u00f4ng c\\u1ee5 ti\\u1ec7n b\\u1ec1 m\\u1eb7t gia c\\u00f4ng Cermet Ch\\u00e8n cho h\\u1ee3p kim nh\\u00f4m WNMG080408 MT\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"Gia c\\u00f4ng\",\"h\\u1ee3p kim nh\\u00f4m\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"PVD\"],[\"M\\u00e0u\",\"V\\u00e0ng v\\u00e0 x\\u00e1m\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26213735-surface_machining_cermet_turning_tool_inserts_for_aluminium_alloy_wnmg080408_mt.jpg\"}")'></a> <a title="Surface Machining Cermet Turning Tool Inserts For Aluminium Alloy WNMG080408 MT" zoom_src="/photo/pl26213735-surface_machining_cermet_turning_tool_inserts_for_aluminium_alloy_wnmg080408_mt.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Công cụ tiện bề mặt gia công Cermet Chèn cho hợp kim nhôm WNMG080408 MT" href="/sale-12521183-surface-machining-cermet-turning-tool-inserts-for-aluminium-alloy-wnmg080408-mt.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Công cụ tiện bề mặt gia công Cermet Chèn cho hợp kim nhôm WNMG080408 MT" href="/sale-12521183-surface-machining-cermet-turning-tool-inserts-for-aluminium-alloy-wnmg080408-mt.html">Công cụ tiện bề mặt gia công Cermet Chèn cho hợp kim nhôm WNMG080408 MT</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26215166-40hrc_cermet_turn_ch_n_ch_n_h_p_kim_nh_m_b_m_t_gia_c_ng_wnmg080404_mt.jpg" alt="40HRC Cermet Turn Chèn Chèn Hợp kim nhôm Bề mặt gia công WNMG080404 MT" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="40HRC Cermet Turn Chèn Chèn Hợp kim nhôm Bề mặt gia công WNMG080404 MT" href="/sale-12521616-40hrc-cermet-turning-inserts-aluminium-alloy-surface-machining-wnmg080404-mt.html"> </a> <div class="links"> <a title="40HRC Cermet Turning Inserts Aluminium Alloy Surface Machining WNMG080404 MT" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521616\",\"productName\":\"40HRC Cermet Turn Ch\\u00e8n Ch\\u00e8n H\\u1ee3p kim nh\\u00f4m B\\u1ec1 m\\u1eb7t gia c\\u00f4ng WNMG080404 MT\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"Gia c\\u00f4ng\",\"h\\u1ee3p kim nh\\u00f4m\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"PVD\"],[\"M\\u00e0u\",\"V\\u00e0ng v\\u00e0 x\\u00e1m\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26215166-40hrc_cermet_turning_inserts_aluminium_alloy_surface_machining_wnmg080404_mt.jpg\"}")'></a> <a title="40HRC Cermet Turning Inserts Aluminium Alloy Surface Machining WNMG080404 MT" zoom_src="/photo/pl26215166-40hrc_cermet_turning_inserts_aluminium_alloy_surface_machining_wnmg080404_mt.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="40HRC Cermet Turn Chèn Chèn Hợp kim nhôm Bề mặt gia công WNMG080404 MT" href="/sale-12521616-40hrc-cermet-turning-inserts-aluminium-alloy-surface-machining-wnmg080404-mt.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="40HRC Cermet Turn Chèn Chèn Hợp kim nhôm Bề mặt gia công WNMG080404 MT" href="/sale-12521616-40hrc-cermet-turning-inserts-aluminium-alloy-surface-machining-wnmg080404-mt.html">40HRC Cermet Turn Chèn Chèn Hợp kim nhôm Bề mặt gia công WNMG080404 MT</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26201251-cermet_ch_n_c_th_l_p_ch_m_c_gia_c_ng_ch_n_th_p_carbon_wnmg080408_fx.jpg" alt="Cermet Chèn có thể lập chỉ mục, Gia công chèn thép carbon WNMG080408-FX" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Cermet Chèn có thể lập chỉ mục, Gia công chèn thép carbon WNMG080408-FX" href="/sale-12518269-cermet-indexable-turning-inserts-machining-carbon-steel-inserts-wnmg080408-fx.html"> </a> <div class="links"> <a title="Cermet Indexable Turning Inserts , Machining Carbon Steel Inserts WNMG080408-FX" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12518269\",\"productName\":\"Cermet Ch\\u00e8n c\\u00f3 th\\u1ec3 l\\u1eadp ch\\u1ec9 m\\u1ee5c, Gia c\\u00f4ng ch\\u00e8n th\\u00e9p carbon WNMG080408-FX\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"Gia c\\u00f4ng\",\"Th\\u00e9p\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"PVD\"],[\"M\\u00e0u\",\"V\\u00e0ng v\\u00e0 x\\u00e1m\"]],\"subject\":\"File not found.\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26201251-cermet_indexable_turning_inserts_machining_carbon_steel_inserts_wnmg080408_fx.jpg\"}")'></a> <a title="Cermet Indexable Turning Inserts , Machining Carbon Steel Inserts WNMG080408-FX" zoom_src="/photo/pl26201251-cermet_indexable_turning_inserts_machining_carbon_steel_inserts_wnmg080408_fx.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Cermet Chèn có thể lập chỉ mục, Gia công chèn thép carbon WNMG080408-FX" href="/sale-12518269-cermet-indexable-turning-inserts-machining-carbon-steel-inserts-wnmg080408-fx.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Cermet Chèn có thể lập chỉ mục, Gia công chèn thép carbon WNMG080408-FX" href="/sale-12518269-cermet-indexable-turning-inserts-machining-carbon-steel-inserts-wnmg080408-fx.html">Cermet Chèn có thể lập chỉ mục, Gia công chèn thép carbon WNMG080408-FX</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26214560-cermet_quay_cao_ch_n_ch_n_gia_c_ng_c_th_l_p_ch_m_c_cho_th_p_wnmg080404_fx.jpg" alt="Cermet quay cao chèn chèn gia công có thể lập chỉ mục cho thép WNMG080404-FX" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Cermet quay cao chèn chèn gia công có thể lập chỉ mục cho thép WNMG080404-FX" href="/sale-12521403-high-wear-cermet-turning-inserts-indexable-machining-for-steel-wnmg080404-fx.html"> </a> <div class="links"> <a title="High Wear Cermet Turning Inserts Indexable Machining For Steel WNMG080404-FX" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521403\",\"productName\":\"Cermet quay cao ch\\u00e8n ch\\u00e8n gia c\\u00f4ng c\\u00f3 th\\u1ec3 l\\u1eadp ch\\u1ec9 m\\u1ee5c cho th\\u00e9p WNMG080404-FX\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"Gia c\\u00f4ng\",\"Th\\u00e9p\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"PVD\"],[\"M\\u00e0u\",\"V\\u00e0ng v\\u00e0 x\\u00e1m\"]],\"subject\":\"File not found.\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26214560-high_wear_cermet_turning_inserts_indexable_machining_for_steel_wnmg080404_fx.jpg\"}")'></a> <a title="High Wear Cermet Turning Inserts Indexable Machining For Steel WNMG080404-FX" zoom_src="/photo/pl26214560-high_wear_cermet_turning_inserts_indexable_machining_for_steel_wnmg080404_fx.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Cermet quay cao chèn chèn gia công có thể lập chỉ mục cho thép WNMG080404-FX" href="/sale-12521403-high-wear-cermet-turning-inserts-indexable-machining-for-steel-wnmg080404-fx.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Cermet quay cao chèn chèn gia công có thể lập chỉ mục cho thép WNMG080404-FX" href="/sale-12521403-high-wear-cermet-turning-inserts-indexable-machining-for-steel-wnmg080404-fx.html">Cermet quay cao chèn chèn gia công có thể lập chỉ mục cho thép WNMG080404-FX</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26214438-c_ng_c_ti_n_d_ng_p10_ch_n_ch_n_c_ng_v_i_b_ng_t_chip_wnmg080404r_mc.jpg" alt="Công cụ tiện dụng P10 Chèn / Chèn cứng với Bộ ngắt chip WNMG080404R-MC" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Công cụ tiện dụng P10 Chèn / Chèn cứng với Bộ ngắt chip WNMG080404R-MC" href="/sale-12521386-p10-lathe-tool-inserts-hard-turning-inserts-with-chip-breaker-wnmg080404r-mc.html"> </a> <div class="links"> <a title="P10 Lathe Tool Inserts / Hard Turning Inserts With Chip Breaker WNMG080404R-MC" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521386\",\"productName\":\"C\\u00f4ng c\\u1ee5 ti\\u1ec7n d\\u1ee5ng P10 Ch\\u00e8n \\/ Ch\\u00e8n c\\u1ee9ng v\\u1edbi B\\u1ed9 ng\\u1eaft chip WNMG080404R-MC\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"ph\\u00f4i\",\"H\\u1ee3p kim nh\\u00f4m &amp; H\\u1ee3p kim th\\u00e9p\"],[\"C\\u1ea5p\",\"P10\"],[\"\\u0111\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"40HRC\"]],\"subject\":\"Gi\\u00e1 t\\u1ed1t nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n cho C\\u00f4ng c\\u1ee5 ti\\u1ec7n d\\u1ee5ng P10 Ch\\u00e8n \\/ Ch\\u00e8n c\\u1ee9ng v\\u1edbi B\\u1ed9 ng\\u1eaft chip WNMG080404R-MC\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26214438-p10_lathe_tool_inserts_hard_turning_inserts_with_chip_breaker_wnmg080404r_mc.jpg\"}")'></a> <a title="P10 Lathe Tool Inserts / Hard Turning Inserts With Chip Breaker WNMG080404R-MC" zoom_src="/photo/pl26214438-p10_lathe_tool_inserts_hard_turning_inserts_with_chip_breaker_wnmg080404r_mc.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Công cụ tiện dụng P10 Chèn / Chèn cứng với Bộ ngắt chip WNMG080404R-MC" href="/sale-12521386-p10-lathe-tool-inserts-hard-turning-inserts-with-chip-breaker-wnmg080404r-mc.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Công cụ tiện dụng P10 Chèn / Chèn cứng với Bộ ngắt chip WNMG080404R-MC" href="/sale-12521386-p10-lathe-tool-inserts-hard-turning-inserts-with-chip-breaker-wnmg080404r-mc.html">Công cụ tiện dụng P10 Chèn / Chèn cứng với Bộ ngắt chip WNMG080404R-MC</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26214430-mc1020_cermet_turn_ch_n_v_i_ch_t_l_ng_b_m_t_ho_n_h_o_dngg150404l_c.jpg" alt="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" href="/sale-12521378-mc1020-cermet-turning-inserts-with-perfect-surface-quality-dngg150404l-c.html"> </a> <div class="links"> <a title="MC1020 Cermet Turning Inserts With Perfect Surface Quality DNGG150404L-C" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521378\",\"productName\":\"MC1020 Cermet Turn Ch\\u00e8n v\\u1edbi ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng b\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o DNGG150404L-C\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26214430-mc1020_cermet_turning_inserts_with_perfect_surface_quality_dngg150404l_c.jpg\"}")'></a> <a title="MC1020 Cermet Turning Inserts With Perfect Surface Quality DNGG150404L-C" zoom_src="/photo/pl26214430-mc1020_cermet_turning_inserts_with_perfect_surface_quality_dngg150404l_c.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" href="/sale-12521378-mc1020-cermet-turning-inserts-with-perfect-surface-quality-dngg150404l-c.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C" href="/sale-12521378-mc1020-cermet-turning-inserts-with-perfect-surface-quality-dngg150404l-c.html">MC1020 Cermet Turn Chèn với chất lượng bề mặt hoàn hảo DNGG150404L-C</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26214383-ticn_cermet_m_y_ch_n_cnc_m_y_ti_n_ti_n_m_u_x_m_ch_n_dngg150404l_h.jpg" alt="TiCN Cermet Máy chèn CNC / Máy tiện tiện màu xám Chèn DNGG150404L-H" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="TiCN Cermet Máy chèn CNC / Máy tiện tiện màu xám Chèn DNGG150404L-H" href="/sale-12521360-ticn-cermet-cnc-machine-inserts-gray-lathe-turning-inserts-dngg150404l-h.html"> </a> <div class="links"> <a title="TiCN Cermet CNC Machine Inserts / Gray Lathe Turning Inserts DNGG150404L-H" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12521360\",\"productName\":\"TiCN Cermet M\\u00e1y ch\\u00e8n CNC \\/ M\\u00e1y ti\\u1ec7n ti\\u1ec7n m\\u00e0u x\\u00e1m Ch\\u00e8n DNGG150404L-H\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26214383-ticn_cermet_cnc_machine_inserts_gray_lathe_turning_inserts_dngg150404l_h.jpg\"}")'></a> <a title="TiCN Cermet CNC Machine Inserts / Gray Lathe Turning Inserts DNGG150404L-H" zoom_src="/photo/pl26214383-ticn_cermet_cnc_machine_inserts_gray_lathe_turning_inserts_dngg150404l_h.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="TiCN Cermet Máy chèn CNC / Máy tiện tiện màu xám Chèn DNGG150404L-H" href="/sale-12521360-ticn-cermet-cnc-machine-inserts-gray-lathe-turning-inserts-dngg150404l-h.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="TiCN Cermet Máy chèn CNC / Máy tiện tiện màu xám Chèn DNGG150404L-H" href="/sale-12521360-ticn-cermet-cnc-machine-inserts-gray-lathe-turning-inserts-dngg150404l-h.html">TiCN Cermet Máy chèn CNC / Máy tiện tiện màu xám Chèn DNGG150404L-H</a> </h2> </li> </ul> </div> <div class="tab-item"> <ul class="fn-clear"> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26295284-mang_i_n_tr_cnc_ch_n_v_i_ch_t_l_ng_b_m_t_t_t_tbgt060102l_4w.jpg" alt="Mang điện trở CNC chèn với chất lượng bề mặt tốt TBGT060102L-4W" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Mang điện trở CNC chèn với chất lượng bề mặt tốt TBGT060102L-4W" href="/sale-12541952-wear-resistance-cnc-turning-inserts-with-good-surface-quality-tbgt060102l-4w.html"> </a> <div class="links"> <a title="Wear Resistance CNC Turning Inserts With Good Surface Quality TBGT060102L-4W" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12541952\",\"productName\":\"Mang \\u0111i\\u1ec7n tr\\u1edf CNC ch\\u00e8n v\\u1edbi ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng b\\u1ec1 m\\u1eb7t t\\u1ed1t TBGT060102L-4W\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"ti\\u1ec7n ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0111\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Th\\u1eddi gian giao h\\u00e0ng ng\\u00e0y l\\u00e0 g\\u00ecMang \\u0111i\\u1ec7n tr\\u1edf CNC ch\\u00e8n v\\u1edbi ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng b\\u1ec1 m\\u1eb7t t\\u1ed1t TBGT060102L-4W\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26295284-wear_resistance_cnc_turning_inserts_with_good_surface_quality_tbgt060102l_4w.jpg\"}")'></a> <a title="Wear Resistance CNC Turning Inserts With Good Surface Quality TBGT060102L-4W" zoom_src="/photo/pl26295284-wear_resistance_cnc_turning_inserts_with_good_surface_quality_tbgt060102l_4w.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Mang điện trở CNC chèn với chất lượng bề mặt tốt TBGT060102L-4W" href="/sale-12541952-wear-resistance-cnc-turning-inserts-with-good-surface-quality-tbgt060102l-4w.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Mang điện trở CNC chèn với chất lượng bề mặt tốt TBGT060102L-4W" href="/sale-12541952-wear-resistance-cnc-turning-inserts-with-good-surface-quality-tbgt060102l-4w.html">Mang điện trở CNC chèn với chất lượng bề mặt tốt TBGT060102L-4W</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26315774-p10_amp_amp_p20_m_y_ti_n_ti_n_cnc_cho_m_y_ti_n_carbon_steel_amp_amp_aluminim_alloy_irong160404_ma.jpg" alt="P10 &amp;amp; P20 Máy tiện tiện CNC cho máy tiện Carbon Steel &amp;amp; Aluminim Alloy IronG160404-MA" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="P10 &amp; P20 Máy tiện tiện CNC cho máy tiện Carbon Steel &amp; Aluminim Alloy IronG160404-MA" href="/sale-12546089-p10-p20-cnc-turning-inserts-for-lathe-carbon-steel-aluminim-alloy-vnmg160404-ma.html"> </a> <div class="links"> <a title="P10 &P20 CNC Turning Inserts For Lathe Carbon Steel &Aluminim Alloy VNMG160404-MA" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12546089\",\"productName\":\"P10 & P20 M\\u00e1y ti\\u1ec7n ti\\u1ec7n CNC cho m\\u00e1y ti\\u1ec7n Carbon Steel & Aluminim Alloy IronG160404-MA\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"Cermet Turn Ch\\u00e8n\"],[\"Gia c\\u00f4ng\",\"Th\\u00e9p carbon, th\\u00e9p h\\u1ee3p kim v\\u00e0 th\\u00e9p ch\\u1ecbu l\\u1ef1c\"],[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"L\\u1edbp\",\"P10 &amp; P20\"]],\"subject\":\"T\\u00f4i quan t\\u00e2m \\u0111\\u1ebfn b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26315774-p10_p20_cnc_turning_inserts_for_lathe_carbon_steel_aluminim_alloy_vnmg160404_ma.jpg\"}")'></a> <a title="P10 &P20 CNC Turning Inserts For Lathe Carbon Steel &Aluminim Alloy VNMG160404-MA" zoom_src="/photo/pl26315774-p10_p20_cnc_turning_inserts_for_lathe_carbon_steel_aluminim_alloy_vnmg160404_ma.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="P10 &amp; P20 Máy tiện tiện CNC cho máy tiện Carbon Steel &amp; Aluminim Alloy IronG160404-MA" href="/sale-12546089-p10-p20-cnc-turning-inserts-for-lathe-carbon-steel-aluminim-alloy-vnmg160404-ma.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="P10 &amp; P20 Máy tiện tiện CNC cho máy tiện Carbon Steel &amp; Aluminim Alloy IronG160404-MA" href="/sale-12546089-p10-p20-cnc-turning-inserts-for-lathe-carbon-steel-aluminim-alloy-vnmg160404-ma.html">P10 &amp; P20 Máy tiện tiện CNC cho máy tiện Carbon Steel &amp; Aluminim Alloy IronG160404-MA</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26315641-m_y_ti_n_cnc_b_n_ngo_i_ch_n_hra92_5_c_ng_sngg120404l_c.jpg" alt="Máy tiện CNC bên ngoài Chèn HRA92.5 Độ cứng SNGG120404L-C" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Máy tiện CNC bên ngoài Chèn HRA92.5 Độ cứng SNGG120404L-C" href="/sale-12545836-external-turning-cnc-lathe-machine-inserts-hra92-5-hardness-sngg120404l-c.html"> </a> <div class="links"> <a title="External Turning CNC Lathe Machine Inserts HRA92.5 Hardness SNGG120404L-C" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12545836\",\"productName\":\"M\\u00e1y ti\\u1ec7n CNC b\\u00ean ngo\\u00e0i Ch\\u00e8n HRA92.5 \\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng SNGG120404L-C\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay b\\u00ean ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pM\\u00e1y ti\\u1ec7n CNC b\\u00ean ngo\\u00e0i Ch\\u00e8n HRA92.5 \\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng SNGG120404L-C\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26315641-external_turning_cnc_lathe_machine_inserts_hra92_5_hardness_sngg120404l_c.jpg\"}")'></a> <a title="External Turning CNC Lathe Machine Inserts HRA92.5 Hardness SNGG120404L-C" zoom_src="/photo/pl26315641-external_turning_cnc_lathe_machine_inserts_hra92_5_hardness_sngg120404l_c.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Máy tiện CNC bên ngoài Chèn HRA92.5 Độ cứng SNGG120404L-C" href="/sale-12545836-external-turning-cnc-lathe-machine-inserts-hra92-5-hardness-sngg120404l-c.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Máy tiện CNC bên ngoài Chèn HRA92.5 Độ cứng SNGG120404L-C" href="/sale-12545836-external-turning-cnc-lathe-machine-inserts-hra92-5-hardness-sngg120404l-c.html">Máy tiện CNC bên ngoài Chèn HRA92.5 Độ cứng SNGG120404L-C</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26315751-m_y_ti_n_m_y_ti_n_cnc_m_u_x_m_ch_n_ho_n_thi_n_th_p_sngg120404l_p.jpg" alt="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" href="/sale-12545838-lathe-machine-gray-cnc-turning-inserts-for-finishing-of-steel-sngg120404l-p.html"> </a> <div class="links"> <a title="Lathe Machine Gray CNC Turning Inserts For Finishing Of Steel SNGG120404L-P" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12545838\",\"productName\":\"M\\u00e1y ti\\u1ec7n M\\u00e1y ti\\u1ec7n CNC m\\u00e0u x\\u00e1m Ch\\u00e8n \\u0111\\u1ec3 ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p SNGG120404L-P\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay b\\u00ean ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26315751-lathe_machine_gray_cnc_turning_inserts_for_finishing_of_steel_sngg120404l_p.jpg\"}")'></a> <a title="Lathe Machine Gray CNC Turning Inserts For Finishing Of Steel SNGG120404L-P" zoom_src="/photo/pl26315751-lathe_machine_gray_cnc_turning_inserts_for_finishing_of_steel_sngg120404l_p.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" href="/sale-12545838-lathe-machine-gray-cnc-turning-inserts-for-finishing-of-steel-sngg120404l-p.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P" href="/sale-12545838-lathe-machine-gray-cnc-turning-inserts-for-finishing-of-steel-sngg120404l-p.html">Máy tiện Máy tiện CNC màu xám Chèn để hoàn thiện thép SNGG120404L-P</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26321015-v_t_li_u_g_m_s_ticn_c_ng_c_ti_n_cnc_m_o_d_n_nhi_t_cao_vngg160404r_c.jpg" alt="Vật liệu gốm sứ TiCN Công cụ tiện CNC Mẹo dẫn nhiệt cao VNGG160404R-C" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Vật liệu gốm sứ TiCN Công cụ tiện CNC Mẹo dẫn nhiệt cao VNGG160404R-C" href="/sale-12547119-ticn-cermet-material-cnc-turning-tool-tips-high-thermal-conductivity-vngg160404r-c.html"> </a> <div class="links"> <a title="TiCN Cermet Material CNC Turning Tool Tips High Thermal Conductivity VNGG160404R-C" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12547119\",\"productName\":\"V\\u1eadt li\\u1ec7u g\\u1ed1m s\\u1ee9 TiCN C\\u00f4ng c\\u1ee5 ti\\u1ec7n CNC M\\u1eb9o d\\u1eabn nhi\\u1ec7t cao VNGG160404R-C\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng b\\u00e1o cho ch\\u00fang t\\u00f4i c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26321015-ticn_cermet_material_cnc_turning_tool_tips_high_thermal_conductivity_vngg160404r_c.jpg\"}")'></a> <a title="TiCN Cermet Material CNC Turning Tool Tips High Thermal Conductivity VNGG160404R-C" zoom_src="/photo/pl26321015-ticn_cermet_material_cnc_turning_tool_tips_high_thermal_conductivity_vngg160404r_c.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Vật liệu gốm sứ TiCN Công cụ tiện CNC Mẹo dẫn nhiệt cao VNGG160404R-C" href="/sale-12547119-ticn-cermet-material-cnc-turning-tool-tips-high-thermal-conductivity-vngg160404r-c.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Vật liệu gốm sứ TiCN Công cụ tiện CNC Mẹo dẫn nhiệt cao VNGG160404R-C" href="/sale-12547119-ticn-cermet-material-cnc-turning-tool-tips-high-thermal-conductivity-vngg160404r-c.html">Vật liệu gốm sứ TiCN Công cụ tiện CNC Mẹo dẫn nhiệt cao VNGG160404R-C</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26315714-kh_n_ng_ch_u_m_i_m_n_c_a_m_y_ti_n_quay_cnc_c_ng_tuy_t_v_i_hra92_5_sngg120402l_2g.jpg" alt="Khả năng chịu mài mòn của máy tiện quay CNC Độ cứng tuyệt vời HRA92.5 SNGG120402l-2G" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Khả năng chịu mài mòn của máy tiện quay CNC Độ cứng tuyệt vời HRA92.5 SNGG120402l-2G" href="/sale-12545846-abrasion-resistance-cnc-turning-inserts-excellent-hardness-hra92-5-sngg120402l-2g.html"> </a> <div class="links"> <a title="Abrasion Resistance CNC Turning Inserts Excellent Hardness HRA92.5 SNGG120402l-2G" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12545846\",\"productName\":\"Kh\\u1ea3 n\\u0103ng ch\\u1ecbu m\\u00e0i m\\u00f2n c\\u1ee7a m\\u00e1y ti\\u1ec7n quay CNC \\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng tuy\\u1ec7t v\\u1eddi HRA92.5 SNGG120402l-2G\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay b\\u00ean ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26315714-abrasion_resistance_cnc_turning_inserts_excellent_hardness_hra92_5_sngg120402l_2g.jpg\"}")'></a> <a title="Abrasion Resistance CNC Turning Inserts Excellent Hardness HRA92.5 SNGG120402l-2G" zoom_src="/photo/pl26315714-abrasion_resistance_cnc_turning_inserts_excellent_hardness_hra92_5_sngg120402l_2g.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Khả năng chịu mài mòn của máy tiện quay CNC Độ cứng tuyệt vời HRA92.5 SNGG120402l-2G" href="/sale-12545846-abrasion-resistance-cnc-turning-inserts-excellent-hardness-hra92-5-sngg120402l-2g.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Khả năng chịu mài mòn của máy tiện quay CNC Độ cứng tuyệt vời HRA92.5 SNGG120402l-2G" href="/sale-12545846-abrasion-resistance-cnc-turning-inserts-excellent-hardness-hra92-5-sngg120402l-2g.html">Khả năng chịu mài mòn của máy tiện quay CNC Độ cứng tuyệt vời HRA92.5 SNGG120402l-2G</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26507339-gia_c_ng_th_p_r_n_gia_c_ng_cnc_ch_n_th_i_gian_s_d_ng_l_u_d_i_wnmg080408_5fg.jpg" alt="Gia công thép rèn Gia công CNC Chèn Thời gian sử dụng lâu dài WNMG080408-5FG" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Gia công thép rèn Gia công CNC Chèn Thời gian sử dụng lâu dài WNMG080408-5FG" href="/sale-12592202-forged-steel-workpiece-cnc-turning-inserts-long-life-time-wnmg080408-5fg.html"> </a> <div class="links"> <a title="Forged Steel Workpiece CNC Turning Inserts Long Life Time WNMG080408-5FG" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12592202\",\"productName\":\"Gia c\\u00f4ng th\\u00e9p r\\u00e8n Gia c\\u00f4ng CNC Ch\\u00e8n Th\\u1eddi gian s\\u1eed d\\u1ee5ng l\\u00e2u d\\u00e0i WNMG080408-5FG\",\"productInfo\":[[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"g\\u1ed1m kim lo\\u1ea1i\"],[\"ph\\u00f4i\",\"Th\\u00e9p gi\\u1ea3\"],[\"\\u0111\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"&lt; 40HRC\"],[\"\\u1ee8ng d\\u1ee5ng\",\"ho\\u00e0n thi\\u1ec7n\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26507339-forged_steel_workpiece_cnc_turning_inserts_long_life_time_wnmg080408_5fg.jpg\"}")'></a> <a title="Forged Steel Workpiece CNC Turning Inserts Long Life Time WNMG080408-5FG" zoom_src="/photo/pl26507339-forged_steel_workpiece_cnc_turning_inserts_long_life_time_wnmg080408_5fg.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Gia công thép rèn Gia công CNC Chèn Thời gian sử dụng lâu dài WNMG080408-5FG" href="/sale-12592202-forged-steel-workpiece-cnc-turning-inserts-long-life-time-wnmg080408-5fg.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Gia công thép rèn Gia công CNC Chèn Thời gian sử dụng lâu dài WNMG080408-5FG" href="/sale-12592202-forged-steel-workpiece-cnc-turning-inserts-long-life-time-wnmg080408-5fg.html">Gia công thép rèn Gia công CNC Chèn Thời gian sử dụng lâu dài WNMG080408-5FG</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26319441-ch_n_ticn_kh_ng_tr_ng_ph_c_ng_c_cnc_ch_n_tcgt110204l_4w.jpg" alt="Chèn TiCN không tráng phủ, Công cụ Cnc Chèn TCGT110204L-4W" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn TiCN không tráng phủ, Công cụ Cnc Chèn TCGT110204L-4W" href="/sale-12546645-uncoated-ticn-cermet-turning-inserts-cnc-tool-insert-tcgt110204l-4w.html"> </a> <div class="links"> <a title="Uncoated TiCN Cermet Turning Inserts , Cnc Tool Insert TCGT110204L-4W" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12546645\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n TiCN kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng ph\\u1ee7, C\\u00f4ng c\\u1ee5 Cnc Ch\\u00e8n TCGT110204L-4W\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"C\\u00e1ch s\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Quay ngo\\u00e0i\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN Cermet\"]],\"subject\":\"Gi\\u00e1 t\\u1ed1t nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n cho Ch\\u00e8n TiCN kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng ph\\u1ee7, C\\u00f4ng c\\u1ee5 Cnc Ch\\u00e8n TCGT110204L-4W\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26319441-uncoated_ticn_cermet_turning_inserts_cnc_tool_insert_tcgt110204l_4w.jpg\"}")'></a> <a title="Uncoated TiCN Cermet Turning Inserts , Cnc Tool Insert TCGT110204L-4W" zoom_src="/photo/pl26319441-uncoated_ticn_cermet_turning_inserts_cnc_tool_insert_tcgt110204l_4w.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn TiCN không tráng phủ, Công cụ Cnc Chèn TCGT110204L-4W" href="/sale-12546645-uncoated-ticn-cermet-turning-inserts-cnc-tool-insert-tcgt110204l-4w.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn TiCN không tráng phủ, Công cụ Cnc Chèn TCGT110204L-4W" href="/sale-12546645-uncoated-ticn-cermet-turning-inserts-cnc-tool-insert-tcgt110204l-4w.html">Chèn TiCN không tráng phủ, Công cụ Cnc Chèn TCGT110204L-4W</a> </h2> </li> </ul> </div> <div class="tab-item"> <ul class="fn-clear"> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc31955474-ch_n_phay_cnc_c_ch_ng_nh_n_ch_ng_n_m_n_ti_u_chu_n_iso_seen1203aftn_4.jpg" alt="Chèn phay CNC có chứng nhận chống ăn mòn Tiêu chuẩn ISO SEEN1203AFTN-4" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn phay CNC có chứng nhận chống ăn mòn Tiêu chuẩn ISO SEEN1203AFTN-4" href="/sale-13424119-corrosion-resistance-cermet-cnc-milling-inserts-iso-standard-seen1203aftn-4.html"> </a> <div class="links"> <a title="Corrosion Resistance Cermet CNC Milling Inserts ISO Standard SEEN1203AFTN-4" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"13424119\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n phay CNC c\\u00f3 ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn ch\\u1ed1ng \\u0103n m\\u00f2n Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO SEEN1203AFTN-4\",\"productInfo\":[[\"t\\u00ean s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"Ch\\u00e8n phay CNC\"],[\"K\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc\",\"Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"Cermet\"],[\"ch\\u1ea5t li\\u1ec7u s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TiCN\"]],\"subject\":\"Nh\\u1eefng g\\u00ec l\\u00e0 gi\\u00e1 FOB tr\\u00ean c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc31955474-corrosion_resistance_cermet_cnc_milling_inserts_iso_standard_seen1203aftn_4.jpg\"}")'></a> <a title="Corrosion Resistance Cermet CNC Milling Inserts ISO Standard SEEN1203AFTN-4" zoom_src="/photo/pl31955474-corrosion_resistance_cermet_cnc_milling_inserts_iso_standard_seen1203aftn_4.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn phay CNC có chứng nhận chống ăn mòn Tiêu chuẩn ISO SEEN1203AFTN-4" href="/sale-13424119-corrosion-resistance-cermet-cnc-milling-inserts-iso-standard-seen1203aftn-4.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn phay CNC có chứng nhận chống ăn mòn Tiêu chuẩn ISO SEEN1203AFTN-4" href="/sale-13424119-corrosion-resistance-cermet-cnc-milling-inserts-iso-standard-seen1203aftn-4.html">Chèn phay CNC có chứng nhận chống ăn mòn Tiêu chuẩn ISO SEEN1203AFTN-4</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc31474501-ch_n_phay_cermet_b_m_t_ho_n_h_o_ho_n_thi_n_th_p_apmt1135pder_h2.jpg" alt="Chèn phay Cermet bề mặt hoàn hảo để hoàn thiện thép APMT1135PDER-H2" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn phay Cermet bề mặt hoàn hảo để hoàn thiện thép APMT1135PDER-H2" href="/sale-26541843-perfect-surface-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-apmt1135pder-h2.html"> </a> <div class="links"> <a title="Perfect Surface Cermet Milling Inserts For Steel Finishing APMT1135PDER-H2" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"26541843\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n phay Cermet b\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o \\u0111\\u1ec3 ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p APMT1135PDER-H2\",\"productInfo\":[[\"K\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc\",\"Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"Cermet\"],[\"ch\\u1ea5t li\\u1ec7u s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TiCN\"],[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"APMT1135PDER-H2\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pCh\\u00e8n phay Cermet b\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o \\u0111\\u1ec3 ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p APMT1135PDER-H2\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc31474501-perfect_surface_cermet_milling_inserts_for_steel_finishing_apmt1135pder_h2.jpg\"}")'></a> <a title="Perfect Surface Cermet Milling Inserts For Steel Finishing APMT1135PDER-H2" zoom_src="/photo/pl31474501-perfect_surface_cermet_milling_inserts_for_steel_finishing_apmt1135pder_h2.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn phay Cermet bề mặt hoàn hảo để hoàn thiện thép APMT1135PDER-H2" href="/sale-26541843-perfect-surface-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-apmt1135pder-h2.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn phay Cermet bề mặt hoàn hảo để hoàn thiện thép APMT1135PDER-H2" href="/sale-26541843-perfect-surface-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-apmt1135pder-h2.html">Chèn phay Cermet bề mặt hoàn hảo để hoàn thiện thép APMT1135PDER-H2</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26265814-ch_n_phay_c_ch_ng_nh_n_ch_ng_n_m_n_ho_n_thi_n_th_p_seen1203aftn_4.jpg" alt="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12535388-corrosion-resistance-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-seen1203aftn-4.html"> </a> <div class="links"> <a title="Corrosion Resistance Cermet Milling Inserts For Steel Finishing SEEN1203AFTN-4" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12535388\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n phay c\\u00f3 ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn ch\\u1ed1ng \\u0103n m\\u00f2n \\u0111\\u1ec3 ho\\u00e0n thi\\u1ec7n th\\u00e9p SEEN1203AFTN-4\",\"productInfo\":[[\"K\\u00edch th\\u01b0\\u1edbc\",\"Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"Cermet\"],[\"Ch\\u1ea5t li\\u1ec7u s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TiCN\"],[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"SEEN1203AFTN-4\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26265814-corrosion_resistance_cermet_milling_inserts_for_steel_finishing_seen1203aftn_4.jpg\"}")'></a> <a title="Corrosion Resistance Cermet Milling Inserts For Steel Finishing SEEN1203AFTN-4" zoom_src="/photo/pl26265814-corrosion_resistance_cermet_milling_inserts_for_steel_finishing_seen1203aftn_4.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12535388-corrosion-resistance-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-seen1203aftn-4.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12535388-corrosion-resistance-cermet-milling-inserts-for-steel-finishing-seen1203aftn-4.html">Chèn phay có chứng nhận chống ăn mòn để hoàn thiện thép SEEN1203AFTN-4</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26136659-hra92_5_ch_n_c_ng_m_t_phay_ch_n_ticn_l_p_mc1020.jpg" alt="HRA92.5 Chèn độ cứng mặt phay, chèn TiCN Lớp MC1020" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="HRA92.5 Chèn độ cứng mặt phay, chèn TiCN Lớp MC1020" href="/sale-12502962-hra92-5-hardness-face-milling-inserts-ticn-cermet-inserts-mc1020-grade.html"> </a> <div class="links"> <a title="HRA92.5 Hardness Face Milling Inserts , TiCN Cermet Inserts MC1020 Grade" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12502962\",\"productName\":\"HRA92.5 Ch\\u00e8n \\u0111\\u1ed9 c\\u1ee9ng m\\u1eb7t phay, ch\\u00e8n TiCN L\\u1edbp MC1020\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"S\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Phay\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng b\\u00e1o cho ch\\u00fang t\\u00f4i c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26136659-hra92_5_hardness_face_milling_inserts_ticn_cermet_inserts_mc1020_grade.jpg\"}")'></a> <a title="HRA92.5 Hardness Face Milling Inserts , TiCN Cermet Inserts MC1020 Grade" zoom_src="/photo/pl26136659-hra92_5_hardness_face_milling_inserts_ticn_cermet_inserts_mc1020_grade.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="HRA92.5 Chèn độ cứng mặt phay, chèn TiCN Lớp MC1020" href="/sale-12502962-hra92-5-hardness-face-milling-inserts-ticn-cermet-inserts-mc1020-grade.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="HRA92.5 Chèn độ cứng mặt phay, chèn TiCN Lớp MC1020" href="/sale-12502962-hra92-5-hardness-face-milling-inserts-ticn-cermet-inserts-mc1020-grade.html">HRA92.5 Chèn độ cứng mặt phay, chèn TiCN Lớp MC1020</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc26137817-m_y_phay_cermet_ch_n_cnc_cho_ph_ng_ti_n_th_p_kh_ng_tr_ng_apmt1604.jpg" alt="Máy phay Cermet chèn CNC cho phương tiện thép không tráng APMT1604" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Máy phay Cermet chèn CNC cho phương tiện thép không tráng APMT1604" href="/sale-12503225-cnc-machine-cermet-milling-inserts-for-medium-of-steel-uncoated-apmt1604.html"> </a> <div class="links"> <a title="CNC Machine Cermet Milling Inserts For Medium Of Steel Uncoated APMT1604" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12503225\",\"productName\":\"M\\u00e1y phay Cermet ch\\u00e8n CNC cho ph\\u01b0\\u01a1ng ti\\u1ec7n th\\u00e9p kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng APMT1604\",\"productInfo\":[[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"S\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Phay\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"TiCN\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pM\\u00e1y phay Cermet ch\\u00e8n CNC cho ph\\u01b0\\u01a1ng ti\\u1ec7n th\\u00e9p kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng APMT1604\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc26137817-cnc_machine_cermet_milling_inserts_for_medium_of_steel_uncoated_apmt1604.jpg\"}")'></a> <a title="CNC Machine Cermet Milling Inserts For Medium Of Steel Uncoated APMT1604" zoom_src="/photo/pl26137817-cnc_machine_cermet_milling_inserts_for_medium_of_steel_uncoated_apmt1604.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Máy phay Cermet chèn CNC cho phương tiện thép không tráng APMT1604" href="/sale-12503225-cnc-machine-cermet-milling-inserts-for-medium-of-steel-uncoated-apmt1604.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Máy phay Cermet chèn CNC cho phương tiện thép không tráng APMT1604" href="/sale-12503225-cnc-machine-cermet-milling-inserts-for-medium-of-steel-uncoated-apmt1604.html">Máy phay Cermet chèn CNC cho phương tiện thép không tráng APMT1604</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc27257013-ch_n_phay_an_to_n_ti_u_chu_n_iso_v_i_x_l_b_m_t_nh_b_ng.jpg" alt="Chèn phay an toàn tiêu chuẩn ISO với xử lý bề mặt đánh bóng" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn phay an toàn tiêu chuẩn ISO với xử lý bề mặt đánh bóng" href="/sale-12793714-iso-standard-safety-milling-inserts-with-polishing-surface-treatment.html"> </a> <div class="links"> <a title="ISO Standard Safety Milling Inserts With Polishing Surface Treatment" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12793714\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n phay an to\\u00e0n ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO v\\u1edbi x\\u1eed l\\u00fd b\\u1ec1 m\\u1eb7t \\u0111\\u00e1nh b\\u00f3ng\",\"productInfo\":[[\"K\\u00edch c\\u1ee1\",\"Ti\\u00eau chu\\u1ea9n ISO\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"Cermet\"],[\"Ch\\u1ea5t li\\u1ec7u s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TiCN\"],[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"SEEN1203AFTN-4\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc27257013-iso_standard_safety_milling_inserts_with_polishing_surface_treatment.jpg\"}")'></a> <a title="ISO Standard Safety Milling Inserts With Polishing Surface Treatment" zoom_src="/photo/pl27257013-iso_standard_safety_milling_inserts_with_polishing_surface_treatment.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn phay an toàn tiêu chuẩn ISO với xử lý bề mặt đánh bóng" href="/sale-12793714-iso-standard-safety-milling-inserts-with-polishing-surface-treatment.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn phay an toàn tiêu chuẩn ISO với xử lý bề mặt đánh bóng" href="/sale-12793714-iso-standard-safety-milling-inserts-with-polishing-surface-treatment.html">Chèn phay an toàn tiêu chuẩn ISO với xử lý bề mặt đánh bóng</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc27257168-ch_ng_m_i_m_n_cermet_cnc_phay_v_i_ch_t_l_ng_b_m_t_t_t_seen1203aftn_4.jpg" alt="Chống mài mòn Cermet CNC Phay với chất lượng bề mặt tốt SEEN1203AFTN-4" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chống mài mòn Cermet CNC Phay với chất lượng bề mặt tốt SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12793749-wear-resistance-cermet-cnc-milling-inserts-with-good-surface-quality-seen1203aftn-4.html"> </a> <div class="links"> <a title="Wear Resistance Cermet CNC Milling Inserts With Good Surface Quality SEEN1203AFTN-4" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12793749\",\"productName\":\"Ch\\u1ed1ng m\\u00e0i m\\u00f2n Cermet CNC Phay v\\u1edbi ch\\u1ea5t l\\u01b0\\u1ee3ng b\\u1ec1 m\\u1eb7t t\\u1ed1t SEEN1203AFTN-4\",\"productInfo\":[[\"Th\\u1ec3 lo\\u1ea1i\",\"Ch\\u00e8n CNC\"],[\"V\\u1eadt li\\u1ec7u\",\"Cermet\"],[\"Ch\\u1ea5t li\\u1ec7u s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"TiCN\"],[\"S\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"SEEN1203AFTN-4\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc27257168-wear_resistance_cermet_cnc_milling_inserts_with_good_surface_quality_seen1203aftn_4.jpg\"}")'></a> <a title="Wear Resistance Cermet CNC Milling Inserts With Good Surface Quality SEEN1203AFTN-4" zoom_src="/photo/pl27257168-wear_resistance_cermet_cnc_milling_inserts_with_good_surface_quality_seen1203aftn_4.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chống mài mòn Cermet CNC Phay với chất lượng bề mặt tốt SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12793749-wear-resistance-cermet-cnc-milling-inserts-with-good-surface-quality-seen1203aftn-4.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chống mài mòn Cermet CNC Phay với chất lượng bề mặt tốt SEEN1203AFTN-4" href="/sale-12793749-wear-resistance-cermet-cnc-milling-inserts-with-good-surface-quality-seen1203aftn-4.html">Chống mài mòn Cermet CNC Phay với chất lượng bề mặt tốt SEEN1203AFTN-4</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc31955473-ticn_m_t_phay_cnc_ch_n_mc1020_l_p_ho_n_thi_n.jpg" alt="TiCN Mặt phay CNC Chèn MC1020 Lớp hoàn thiện" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="TiCN Mặt phay CNC Chèn MC1020 Lớp hoàn thiện" href="/sale-13424153-ticn-face-cnc-milling-inserts-mc1020-grade-finishing.html"> </a> <div class="links"> <a title="TiCN Face CNC Milling Inserts MC1020 Grade Finishing" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"13424153\",\"productName\":\"TiCN M\\u1eb7t phay CNC Ch\\u00e8n MC1020 L\\u1edbp ho\\u00e0n thi\\u1ec7n\",\"productInfo\":[[\"T\\u00ean s\\u1ea3n ph\\u1ea9m\",\"Ch\\u00e8n phay m\\u1eb7t l\\u1edbp TiCN MC1020\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng\"],[\"S\\u1eed d\\u1ee5ng\",\"Phay\"],[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRA92.5\"]],\"subject\":\"Gi\\u00e1 t\\u1ed1t nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n cho TiCN M\\u1eb7t phay CNC Ch\\u00e8n MC1020 L\\u1edbp ho\\u00e0n thi\\u1ec7n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc31955473-ticn_face_cnc_milling_inserts_mc1020_grade_finishing.jpg\"}")'></a> <a title="TiCN Face CNC Milling Inserts MC1020 Grade Finishing" zoom_src="/photo/pl31955473-ticn_face_cnc_milling_inserts_mc1020_grade_finishing.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="TiCN Mặt phay CNC Chèn MC1020 Lớp hoàn thiện" href="/sale-13424153-ticn-face-cnc-milling-inserts-mc1020-grade-finishing.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="TiCN Mặt phay CNC Chèn MC1020 Lớp hoàn thiện" href="/sale-13424153-ticn-face-cnc-milling-inserts-mc1020-grade-finishing.html">TiCN Mặt phay CNC Chèn MC1020 Lớp hoàn thiện</a> </h2> </li> </ul> </div> <div class="tab-item"> <ul class="fn-clear"> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc94783519-ch_n_t_o_r_nh_m_t_cnc_b_m_t_ho_n_h_o_40hrc_oem_odm_c_s_n_mggn300_02.jpg" alt="Chèn tạo rãnh mặt CNC bề mặt hoàn hảo 40HRC OEM ODM Có sẵn MGGN300-02" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Chèn tạo rãnh mặt CNC bề mặt hoàn hảo 40HRC OEM ODM Có sẵn MGGN300-02" href="/sale-26598182-perfect-surface-cnc-face-grooving-inserts-40hrc-oem-odm-available-mggn300-02.html"> </a> <div class="links"> <a title="Perfect Surface CNC Face Grooving Inserts 40HRC OEM ODM Available MGGN300-02" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"26598182\",\"productName\":\"Ch\\u00e8n t\\u1ea1o r\\u00e3nh m\\u1eb7t CNC b\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o 40HRC OEM ODM C\\u00f3 s\\u1eb5n MGGN300-02\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"Thu\\u1eadn l\\u1ee3i\",\"B\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"Kh\\u00f4ng tr\\u00e1ng \\/ tr\\u00e1ng\"],[\"L\\u1edbp\",\"MC2010\"]],\"subject\":\"L\\u00e0m th\\u1ebf n\\u00e0o nhi\\u1ec1u nh\\u1ea5t c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc94783519-perfect_surface_cnc_face_grooving_inserts_40hrc_oem_odm_available_mggn300_02.jpg\"}")'></a> <a title="Perfect Surface CNC Face Grooving Inserts 40HRC OEM ODM Available MGGN300-02" zoom_src="/photo/pl94783519-perfect_surface_cnc_face_grooving_inserts_40hrc_oem_odm_available_mggn300_02.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Chèn tạo rãnh mặt CNC bề mặt hoàn hảo 40HRC OEM ODM Có sẵn MGGN300-02" href="/sale-26598182-perfect-surface-cnc-face-grooving-inserts-40hrc-oem-odm-available-mggn300-02.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Chèn tạo rãnh mặt CNC bề mặt hoàn hảo 40HRC OEM ODM Có sẵn MGGN300-02" href="/sale-26598182-perfect-surface-cnc-face-grooving-inserts-40hrc-oem-odm-available-mggn300-02.html">Chèn tạo rãnh mặt CNC bề mặt hoàn hảo 40HRC OEM ODM Có sẵn MGGN300-02</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc94783776-40hrc_d_ng_c_c_t_r_nh_cnc_d_ng_c_c_t_cnc_ch_n_kh_n_ng_ch_ng_oxy_h_a_cao.jpg" alt="40HRC Dụng cụ cắt rãnh CNC / Dụng cụ cắt Cnc Chèn Khả năng chống oxy hóa cao" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="40HRC Dụng cụ cắt rãnh CNC / Dụng cụ cắt Cnc Chèn Khả năng chống oxy hóa cao" href="/sale-12506801-40hrc-cnc-grooving-insert-cnc-cutting-tools-inserts-high-oxidation-resistance.html"> </a> <div class="links"> <a title="40HRC CNC Grooving Insert / Cnc Cutting Tools Inserts High Oxidation Resistance" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12506801\",\"productName\":\"40HRC D\\u1ee5ng c\\u1ee5 c\\u1eaft r\\u00e3nh CNC \\/ D\\u1ee5ng c\\u1ee5 c\\u1eaft Cnc Ch\\u00e8n Kh\\u1ea3 n\\u0103ng ch\\u1ed1ng oxy h\\u00f3a cao\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"Ph\\u00f4i\",\"Th\\u00e9p\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"PVD\"],[\"M\\u00e0u s\\u1eafc\",\"V\\u00e0ng\"]],\"subject\":\"File not found.\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc94783776-40hrc_cnc_grooving_insert_cnc_cutting_tools_inserts_high_oxidation_resistance.jpg\"}")'></a> <a title="40HRC CNC Grooving Insert / Cnc Cutting Tools Inserts High Oxidation Resistance" zoom_src="/photo/pl94783776-40hrc_cnc_grooving_insert_cnc_cutting_tools_inserts_high_oxidation_resistance.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="40HRC Dụng cụ cắt rãnh CNC / Dụng cụ cắt Cnc Chèn Khả năng chống oxy hóa cao" href="/sale-12506801-40hrc-cnc-grooving-insert-cnc-cutting-tools-inserts-high-oxidation-resistance.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="40HRC Dụng cụ cắt rãnh CNC / Dụng cụ cắt Cnc Chèn Khả năng chống oxy hóa cao" href="/sale-12506801-40hrc-cnc-grooving-insert-cnc-cutting-tools-inserts-high-oxidation-resistance.html">40HRC Dụng cụ cắt rãnh CNC / Dụng cụ cắt Cnc Chèn Khả năng chống oxy hóa cao</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc94783752-pvd_ph_cnc_grooving_ch_n_cho_m_y_ti_n_cnc_th_i_gian_s_d_ng_l_u_d_i_mggn_300.jpg" alt="PVD phủ CNC Grooving Chèn cho máy tiện CNC Thời gian sử dụng lâu dài MGGN 300" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="PVD phủ CNC Grooving Chèn cho máy tiện CNC Thời gian sử dụng lâu dài MGGN 300" href="/sale-12794706-pvd-coating-cnc-grooving-insert-for-cnc-lathe-machine-long-life-time-mggn-300.html"> </a> <div class="links"> <a title="PVD Coating CNC Grooving Insert For CNC Lathe Machine Long Life Time MGGN 300" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12794706\",\"productName\":\"PVD ph\\u1ee7 CNC Grooving Ch\\u00e8n cho m\\u00e1y ti\\u1ec7n CNC Th\\u1eddi gian s\\u1eed d\\u1ee5ng l\\u00e2u d\\u00e0i MGGN 300\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"Ph\\u00f4i\",\"Th\\u00e9p\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"PVD\"],[\"T\\u00ednh n\\u0103ng\",\"Ti\\u1ebfng \\u1ed3n th\\u1ea5p, \\u0111\\u1ed9 rung th\\u1ea5p\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i gi\\u00e1 FOB\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc94783752-pvd_coating_cnc_grooving_insert_for_cnc_lathe_machine_long_life_time_mggn_300.jpg\"}")'></a> <a title="PVD Coating CNC Grooving Insert For CNC Lathe Machine Long Life Time MGGN 300" zoom_src="/photo/pl94783752-pvd_coating_cnc_grooving_insert_for_cnc_lathe_machine_long_life_time_mggn_300.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="PVD phủ CNC Grooving Chèn cho máy tiện CNC Thời gian sử dụng lâu dài MGGN 300" href="/sale-12794706-pvd-coating-cnc-grooving-insert-for-cnc-lathe-machine-long-life-time-mggn-300.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="PVD phủ CNC Grooving Chèn cho máy tiện CNC Thời gian sử dụng lâu dài MGGN 300" href="/sale-12794706-pvd-coating-cnc-grooving-insert-for-cnc-lathe-machine-long-life-time-mggn-300.html">PVD phủ CNC Grooving Chèn cho máy tiện CNC Thời gian sử dụng lâu dài MGGN 300</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc27260042-b_m_t_ho_n_h_o_cnc_ch_n_r_nh_ch_n_r_nh_m_t_oem_odm_c_s_n.jpg" alt="Bề mặt hoàn hảo CNC chèn rãnh / chèn rãnh mặt OEM / ODM có sẵn" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Bề mặt hoàn hảo CNC chèn rãnh / chèn rãnh mặt OEM / ODM có sẵn" href="/sale-12794695-perfect-surface-cnc-grooving-insert-face-grooving-inserts-oem-odm-available.html"> </a> <div class="links"> <a title="Perfect Surface CNC Grooving Insert / Face Grooving Inserts OEM / ODM Available" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12794695\",\"productName\":\"B\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o CNC ch\\u00e8n r\\u00e3nh \\/ ch\\u00e8n r\\u00e3nh m\\u1eb7t OEM \\/ ODM c\\u00f3 s\\u1eb5n\",\"productInfo\":[[\"Ch\\u1ee9ng nh\\u1eadn\",\"GB\\/T 19001-2016 \\/ISO9001:2015\"],[\"L\\u1ee3i th\\u1ebf\",\"B\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o\"],[\"l\\u1edbp \\u00e1o\",\"PVD\"],[\"L\\u1edbp\",\"P\"]],\"subject\":\"B\\u1ea1n c\\u00f3 th\\u1ec3 cung c\\u1ea5pB\\u1ec1 m\\u1eb7t ho\\u00e0n h\\u1ea3o CNC ch\\u00e8n r\\u00e3nh \\/ ch\\u00e8n r\\u00e3nh m\\u1eb7t OEM \\/ ODM c\\u00f3 s\\u1eb5n\\u0110\\u1ed1i v\\u1edbi ch\\u00fang t\\u00f4i\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc27260042-perfect_surface_cnc_grooving_insert_face_grooving_inserts_oem_odm_available.jpg\"}")'></a> <a title="Perfect Surface CNC Grooving Insert / Face Grooving Inserts OEM / ODM Available" zoom_src="/photo/pl27260042-perfect_surface_cnc_grooving_insert_face_grooving_inserts_oem_odm_available.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Bề mặt hoàn hảo CNC chèn rãnh / chèn rãnh mặt OEM / ODM có sẵn" href="/sale-12794695-perfect-surface-cnc-grooving-insert-face-grooving-inserts-oem-odm-available.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Bề mặt hoàn hảo CNC chèn rãnh / chèn rãnh mặt OEM / ODM có sẵn" href="/sale-12794695-perfect-surface-cnc-grooving-insert-face-grooving-inserts-oem-odm-available.html">Bề mặt hoàn hảo CNC chèn rãnh / chèn rãnh mặt OEM / ODM có sẵn</a> </h2> </li> <li class="item"> <div class="image-wrap"> <div class="image-all"> <img class="lazyi" data-original="/photo/pc25498789-v_t_li_u_g_m_kim_lo_i_cao_c_p_cnc_grooving_ch_n_p10_p20_iso_l_p_odm.jpg" alt="Vật liệu gốm kim loại cao cấp CNC Grooving Chèn P10 P20 ISO Lớp ODM" src="/images/load_icon.gif" /> </div> <div class="mask"> <a class="mask-content" title="Vật liệu gốm kim loại cao cấp CNC Grooving Chèn P10 P20 ISO Lớp ODM" href="/sale-12368485-high-end-cermet-material-cnc-grooving-insert-p10-p20-iso-grade-odm-service.html"> </a> <div class="links"> <a title="High End Cermet Material CNC Grooving Insert P10 P20 ISO Grade ODM Service" class="iconfont icon-inquiry inquiry-btn" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12368485\",\"productName\":\"V\\u1eadt li\\u1ec7u g\\u1ed1m kim lo\\u1ea1i cao c\\u1ea5p CNC Grooving Ch\\u00e8n P10 P20 ISO L\\u1edbp ODM\",\"productInfo\":[[\"\\u0110\\u1ed9 c\\u1ee9ng\",\"HRC92\"],[\"\\u1ee9ng d\\u1ee5ng\",\"ho\\u00e0n thi\\u1ec7n\"],[\"S\\u1ed1 l\\u01b0\\u1ee3ng \\u0111\\u1eb7t h\\u00e0ng t\\u1ed1i thi\\u1ec3u\",\"10 M\\u00c1Y T\\u00cdNH\"],[\"Th\\u1eddi gian giao h\\u00e0ng\",\"7 ng\\u00e0y\"]],\"subject\":\"T\\u00f4i quan t\\u00e2m \\u0111\\u1ebfn b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/photo\\/pc25498789-high_end_cermet_material_cnc_grooving_insert_p10_p20_iso_grade_odm_service.jpg\"}")'></a> <a title="High End Cermet Material CNC Grooving Insert P10 P20 ISO Grade ODM Service" zoom_src="/photo/pl25498789-high_end_cermet_material_cnc_grooving_insert_p10_p20_iso_grade_odm_service.jpg" class="iconfont icon-search search-btn" href="javascript:;"></a> <a class="iconfont icon-lianjie" title="Vật liệu gốm kim loại cao cấp CNC Grooving Chèn P10 P20 ISO Lớp ODM" href="/sale-12368485-high-end-cermet-material-cnc-grooving-insert-p10-p20-iso-grade-odm-service.html"> </a> </div> </div> </div> <h2 class="item-title"> <a title="Vật liệu gốm kim loại cao cấp CNC Grooving Chèn P10 P20 ISO Lớp ODM" href="/sale-12368485-high-end-cermet-material-cnc-grooving-insert-p10-p20-iso-grade-odm-service.html">Vật liệu gốm kim loại cao cấp CNC Grooving Chèn P10 P20 ISO Lớp ODM</a> </h2> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="f_pmd_products"> <div class="more_products"> <div class="more-products-title">Thêm sản phẩm</div> <ul id="pmdproductsList" class="lists"> <li class=current> <h2><a target="_blank" title="chất lượng Mặt cắt hoàn thiện bề mặt cao cấp cho gia công thép WNMG080408-MS nhà máy sản xuất" href="/sale-12516644-high-surface-finishing-cermet-turning-inserts-for-machining-steel-wnmg080408-ms.html">Mặt cắt hoàn thiện bề mặt cao cấp cho gia công thép WNMG080408-MS</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Công cụ tiện tiện có thể lập chỉ mục độ cứng cao để hoàn thiện DCGT11T304L-S1 nhà máy sản xuất" href="/sale-12517881-high-hardness-indexable-lathe-tool-tips-for-finishing-dcgt11t304l-s1.html">Công cụ tiện tiện có thể lập chỉ mục độ cứng cao để hoàn thiện DCGT11T304L-S1</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Công cụ tiện tiện CNC hàng đầu nhà máy sản xuất" href="/sale-12517910-top-grade-cnc-turning-inserts-lathe-turning-tools-good-toughness-dcgt11t304l-c.html">Công cụ tiện tiện CNC hàng đầu</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Chèn tiện CNC Cermet cho thép hợp kim Tuổi thọ cao WNMG080408-MS1 nhà máy sản xuất" href="/sale-12517923-cnc-cermet-turning-inserts-for-alloyed-steel-long-serving-life-wnmg080408-ms1.html">Chèn tiện CNC Cermet cho thép hợp kim Tuổi thọ cao WNMG080408-MS1</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Màu xám và màu vàng Chèn ISO Công cụ cắt tiện dụng CNC Độ cứng 40HRC nhà máy sản xuất" href="/sale-12518140-grey-gold-color-iso-turning-inserts-cnc-lathe-cutting-tools-40hrc-hardness.html">Màu xám và màu vàng Chèn ISO Công cụ cắt tiện dụng CNC Độ cứng 40HRC</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng TiCN độ cứng cao Chèn chèn MC1020 Lớp DCMT11T302-1HQ nhà máy sản xuất" href="/sale-12518212-high-rigidity-ticn-cermet-turning-inserts-mc1020-grade-dcmt11t302-1hq.html">TiCN độ cứng cao Chèn chèn MC1020 Lớp DCMT11T302-1HQ</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Cermet Chèn có thể lập chỉ mục, Gia công chèn thép carbon WNMG080408-FX nhà máy sản xuất" href="/sale-12518269-cermet-indexable-turning-inserts-machining-carbon-steel-inserts-wnmg080408-fx.html">Cermet Chèn có thể lập chỉ mục, Gia công chèn thép carbon WNMG080408-FX</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Công cụ chèn ngoài màu vàng cho máy tiện DCMT11T304-1HQ nhà máy sản xuất" href="/sale-12518315-yellow-color-external-turning-insert-tools-for-lathe-dcmt11t304-1hq.html">Công cụ chèn ngoài màu vàng cho máy tiện DCMT11T304-1HQ</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Carbon Steel Workwork Cermet Turn Chèn Chống sập CNMG120404-MS nhà máy sản xuất" href="/sale-12519192-carbon-steel-workpiece-cermet-turning-inserts-anti-collapse-cnmg120404-ms.html">Carbon Steel Workwork Cermet Turn Chèn Chống sập CNMG120404-MS</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng TiCN Dựa Cermet Dụng cụ tiện Cnc Chèn Chống mài mòn CNMG120408-MS nhà máy sản xuất" href="/sale-12519212-ticn-based-cermet-cnc-turning-tools-inserts-anti-wear-cnmg120408-ms.html">TiCN Dựa Cermet Dụng cụ tiện Cnc Chèn Chống mài mòn CNMG120408-MS</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng MC1120 Lớp tiện quay CNC có độ đỏ cao- Độ cứng CCMT060202-1HQ nhà máy sản xuất" href="/sale-12519425-mc1120-grade-cnc-turning-inserts-high-red-hardness-ccmt060202-1hq.html">MC1120 Lớp tiện quay CNC có độ đỏ cao- Độ cứng CCMT060202-1HQ</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Hoàn thiện gia công Cermet Turn Chèn với lớp phủ PVD CCMT09T304-5FG nhà máy sản xuất" href="/sale-12519469-finishing-machining-cermet-turning-inserts-with-pvd-coating-ccmt09t304-5fg.html">Hoàn thiện gia công Cermet Turn Chèn với lớp phủ PVD CCMT09T304-5FG</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Lực cắt thấp Cermet Turn Chèn Chèn Hợp kim thép gia công CCMT09T304-1HQ nhà máy sản xuất" href="/sale-12519604-low-cutting-force-cermet-turning-inserts-alloy-steel-workpiece-ccmt09t304-1hq.html">Lực cắt thấp Cermet Turn Chèn Chèn Hợp kim thép gia công CCMT09T304-1HQ</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Công cụ tiện bề mặt gia công Cermet Chèn cho hợp kim nhôm WNMG080408 MT nhà máy sản xuất" href="/sale-12521183-surface-machining-cermet-turning-tool-inserts-for-aluminium-alloy-wnmg080408-mt.html">Công cụ tiện bề mặt gia công Cermet Chèn cho hợp kim nhôm WNMG080408 MT</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Chèn tiện CNC chống ăn mòn để hoàn thiện thép carbon WNMG080404-FQ nhà máy sản xuất" href="/sale-12521221-anti-corrosion-cnc-turning-inserts-for-finishing-carbon-steel-wnmg080404-fq.html">Chèn tiện CNC chống ăn mòn để hoàn thiện thép carbon WNMG080404-FQ</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng PVD phủ Cermet Turn Chèn Chèn ngoài DCMT070202-1HQ nhà máy sản xuất" href="/sale-12521303-pvd-coating-cermet-turning-inserts-external-turning-dcmt070202-1hq.html">PVD phủ Cermet Turn Chèn Chèn ngoài DCMT070202-1HQ</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Mặc kháng TiCN Cermet Chèn gốm HRA92.5 Độ cứng DCMT11T304-5FG nhà máy sản xuất" href="/sale-12521319-wear-resistance-ticn-cermet-ceramic-turning-inserts-hra92-5-hardness-dcmt11t304-5fg.html">Mặc kháng TiCN Cermet Chèn gốm HRA92.5 Độ cứng DCMT11T304-5FG</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Máy CNC không tráng phủ Máy tiện Cermet Tiện ích chống mài mòn DCMT070204-1HQ nhà máy sản xuất" href="/sale-12521326-uncoated-cnc-machine-lathe-cermet-turning-inserts-wear-resistance-dcmt070204-1hq.html">Máy CNC không tráng phủ Máy tiện Cermet Tiện ích chống mài mòn DCMT070204-1HQ</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng TiCN Cermet Máy chèn CNC / Máy tiện tiện màu xám Chèn DNGG150404L-H nhà máy sản xuất" href="/sale-12521360-ticn-cermet-cnc-machine-inserts-gray-lathe-turning-inserts-dngg150404l-h.html">TiCN Cermet Máy chèn CNC / Máy tiện tiện màu xám Chèn DNGG150404L-H</a></h2></li> <li > <h2><a target="_blank" title="chất lượng Công cụ tiện dụng P10 Chèn / Chèn cứng với Bộ ngắt chip WNMG080404R-MC nhà máy sản xuất" href="/sale-12521386-p10-lathe-tool-inserts-hard-turning-inserts-with-chip-breaker-wnmg080404r-mc.html">Công cụ tiện dụng P10 Chèn / Chèn cứng với Bộ ngắt chip WNMG080404R-MC</a></h2></li> </ul> </div> </div> <!-- f_pmd_products:2024-04-22 16:24:23 --> <div class="lb_index_news_105"> <div class="lb_index_companynews_007"> <div class="lb_global_screen"> <span>tin tức công ty</span> <!-- 滚动切换s --> <div class="ecer-news-toggle"> <div class="ecer-news-btn-left"><i class="iconfont icon-left"></i></div> <div class="ecer-news-btn-right"><i class="iconfont icon-right"></i></div> </div> <!-- 滚动 --> <div class="ecer-news-scroll"> <div class="ecer-news-list lb_global_clear"> <div class="ecer-new-item"> <article> <div class="ecer-content"> <div class="ecer-image-wrap"> <figure class=""> <a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Mẫu miễn phí được hỗ trợ." href="/news/free-sample-supported-130078.html"><img class="lazyi" data-original="/photo/nd142860096-free_sample_supported.jpg" alt="Trung Quốc tin tức mới nhất về Mẫu miễn phí được hỗ trợ." src="/images/load_icon.gif" /></a> </figure> </div> <div class="ecer-text-wrap"> <header class=""> <div class="h4"><a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Mẫu miễn phí được hỗ trợ." href="/news/free-sample-supported-130078.html">Mẫu miễn phí được hỗ trợ.</a></div> </header> <div class="ecer-data-wrap"> <div class=""> <span class=""> <abbr class="published" title="January 9, 2015">Ngày December 16, 2022</abbr> </span> </div> </div> <div class="ecer-font-wrap"> VBMT160408-1HQ Hỗ trợ mẫu miễn phí. </div> <footer><a title="" href="/news/free-sample-supported-130078.html">Đọc thêm</a></footer> </div> </div> </article> </div> <div class="ecer-new-item"> <article> <div class="ecer-content"> <div class="ecer-image-wrap"> <figure class=""> <a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Mũi doa các loại" href="/news/reamer-in-all-kinds-129076.html"><img class="lazyi" data-original="/photo/nd141340771-reamer_in_all_kinds.jpg" alt="Trung Quốc tin tức mới nhất về Mũi doa các loại" src="/images/load_icon.gif" /></a> </figure> </div> <div class="ecer-text-wrap"> <header class=""> <div class="h4"><a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Mũi doa các loại" href="/news/reamer-in-all-kinds-129076.html">Mũi doa các loại</a></div> </header> <div class="ecer-data-wrap"> <div class=""> <span class=""> <abbr class="published" title="January 9, 2015">Ngày December 1, 2022</abbr> </span> </div> </div> <div class="ecer-font-wrap"> Chất lượng bề mặt cao cho phôi!Liên hệ với chúng tôi để biết bất kỳ kích thước mũi khoan nào bạn muốn. </div> <footer><a title="" href="/news/reamer-in-all-kinds-129076.html">Đọc thêm</a></footer> </div> </div> </article> </div> <div class="ecer-new-item"> <article> <div class="ecer-content"> <div class="ecer-image-wrap"> <figure class=""> <a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Bán hàng tốt !! Phay SEEN1203AFTN-4" href="/news/good-sales-for-milling-seen1203aftn-4-112419.html"><img class="lazyi" data-original="/photo/nd94740637-good_sales_for_milling_seen1203aftn_4.jpg" alt="Trung Quốc tin tức mới nhất về Bán hàng tốt !! Phay SEEN1203AFTN-4" src="/images/load_icon.gif" /></a> </figure> </div> <div class="ecer-text-wrap"> <header class=""> <div class="h4"><a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Bán hàng tốt !! Phay SEEN1203AFTN-4" href="/news/good-sales-for-milling-seen1203aftn-4-112419.html">Bán hàng tốt !! Phay SEEN1203AFTN-4</a></div> </header> <div class="ecer-data-wrap"> <div class=""> <span class=""> <abbr class="published" title="January 9, 2015">Ngày April 28, 2022</abbr> </span> </div> </div> <div class="ecer-font-wrap"> SEEN1203AFTN-4 bán chạy Tốt nhất trước Ngày 5.20 ... </div> <footer><a title="" href="/news/good-sales-for-milling-seen1203aftn-4-112419.html">Đọc thêm</a></footer> </div> </div> </article> </div> <div class="ecer-new-item"> <article> <div class="ecer-content"> <div class="ecer-image-wrap"> <figure class=""> <a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Thông báo điều chỉnh giá" href="/news/price-adjustment-announcement-108672.html"><img class="lazyi" data-original="/photo/nd73851914-price_adjustment_announcement.jpg" alt="Trung Quốc tin tức mới nhất về Thông báo điều chỉnh giá" src="/images/load_icon.gif" /></a> </figure> </div> <div class="ecer-text-wrap"> <header class=""> <div class="h4"><a title="Trung Quốc tin tức mới nhất về Thông báo điều chỉnh giá" href="/news/price-adjustment-announcement-108672.html">Thông báo điều chỉnh giá</a></div> </header> <div class="ecer-data-wrap"> <div class=""> <span class=""> <abbr class="published" title="January 9, 2015">Ngày March 10, 2022</abbr> </span> </div> </div> <div class="ecer-font-wrap"> </div> <footer><a title="" href="/news/price-adjustment-announcement-108672.html">Đọc thêm</a></footer> </div> </div> </article> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="lb_footer_share_112"> <ul class="share w"> <li> <a rel="noopener" href="https://www.linkedin.com/in/%E8%B4%A4%E6%9E%97-%E5%BC%A0-83a906157/" title="Chengdu Metcera Advanced Materials Co.,ltd Linkedin" class="linkedin"></a> </li> <li> <a rel="noopener" href="https://www.facebook.com/stanley.zhang.5895" title="Chengdu Metcera Advanced Materials Co.,ltd Facebook" class="facebook"></a> </li> </ul> </div> </div> <div> <div class="lb_global_footer_106"> <!-- 底部产品栏s --> <div id="footer_bottom" class=""> <div class="footer_bottom_bg"> <div class="lb_global_screen"> <div class="footer_bottom_inner lb_global_clear"> <aside class="widget widget_text"><div class="widgettitle" style="font-weight:bold">Thể loại</div> <div class="footer_textwidget"> <ul class="us_tro_footer_list"> <li> <a class="footer_icon_check" title="Trung Quốc Cermet Turn Chèn nhà phân phối" href="/supplier-377259-cermet-turning-inserts"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Cermet Turn Chèn</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" title="Trung Quốc Chèn CNC nhà phân phối" href="/supplier-380509-cnc-turning-inserts"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Chèn CNC</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" title="Trung Quốc Chèn phay CNC nhà phân phối" href="/supplier-377791-cnc-milling-inserts"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Chèn phay CNC</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" title="Trung Quốc Chèn rãnh CNC nhà phân phối" href="/supplier-377792-cnc-grooving-inserts"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Chèn rãnh CNC</a> </li> </ul> </div> </aside> <aside class="widget widget_text"><div class="widgettitle" style="font-weight:bold">Nhà máy Tour</div> <div class="footer_textwidget"> <ul class="us_tro_footer_list"> <li> <a class="footer_icon_check" href="/factory.html#line"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Dây chuyền sản xuất</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" href="/factory.html#oem"><i class="iconfont icon-dagou"></i>OEM/ODM</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" href="/factory.html#rd"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Nghiên cứu và phát triển</a> </li> </ul> </div> </aside> <aside id="text-3" class="widget widget_text"> <div class="widgettitle" style="font-weight:bold">Về chúng tôi</div> <div class="footer_textwidget"> <ul class="ecer-us-tro-footer_list"> <li> <a class="footer_icon_check" href="/aboutus.html#intruduction"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Giới thiệu</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" href="/aboutus.html#history"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Lịch sử</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" href="/aboutus.html#service"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Dịch vụ</a> </li> <li> <a class="footer_icon_check" href="/aboutus.html#team"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Nhóm của chúng tôi</a> </li> </ul> </div> </aside> <aside id="" class="widget"> <div class="widgettitle" style="font-weight:bold">Liên hệ với chúng tôi</div> <h1 class="company"> <span class="footer_icon_box"><i class="iconfont icon-gongsi00"></i></span> <span class="time">Chengdu Metcera Advanced Materials Co.,ltd</span> </h1> <div class=""> <span class="footer_icon_box mar-bottom"><i class="iconfont icon-dizhitianchong-"></i></span> <span class="street-address contact_widget_address"># 566, đường 1 Checheng phía tây, quận Longquanyi, Thành Đô, Trung Quốc</span> </div> <span class=""> <span class="footer_icon_box"><i class="iconfont icon-dianhua"></i></span> <span class="tel">86-28-65192989</span> </span> <span class=""> <span class="footer_icon_box"><i class="iconfont icon-youjian"></i></span> <a class="email" href="mailto:stanley@metcera.com">stanley@metcera.com</a> </span> </aside> </div> </div> </div> </div> <!-- 底部产品栏e --> <!--sgs--> <!-- 版权声明s --> <div class="footer_copyright_bg"> <div class="lb_global_screen"> <div class="footer_copyright_wrap"> <nav> <div class="menu_footer_container"> <ul id="footer_nav" class="footer_nav"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page " ><a title="" href="/privacy.html">Chính sách bảo mật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page "><a title="Trung Quốcchất lượng tốtChèn vòng bi Cermet " href="/sitemap.html">Sơ đồ trang web</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page "> <a title="" href="https://m.vietnamese.cermetinserts.com">Trang di động</a> </li> </ul> </div> </nav> <span class="copyright"> Trung Quốc tốt chất lượng Cermet Turn Chèn nhà cung cấp. © 2020 - 2024 cermetinserts.com. All Rights Reserved. </span> </div> </div> </div> <!-- 版权声明e --> </div></div> <script type='text/javascript' src='/??/js/common.js,/js/hu-common.js,/js/lb-common.js,/js/three-common.js,/js/four-common.js,/js/seven-common.js,/js/custom-common.js,/js/lazyload.js'></script><script type="text/javascript"> (function() {var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script><noscript><img style="display:none" src="/stats.php" width=0 height=0 rel="nofollow"/></noscript> <script type="text/javascript" src="/js/guidecommon.js"></script> <script type="text/javascript" src="/js/webim.js"></script> <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ function loadCommonScript (dir) { var script = document.createElement("script"); script.type = "text/javascript"; script.src = dir; document.body.appendChild(script)};loadCommonScript('/js/ads.js'); jQuery(function($) { floatAd('#floatAd', 2); }); /*]]>*/ </script> </body> </html> <!-- static:2024-03-11 12:57:40 -->